KAESER įrangą saugu naudoti, nes ji atitinka fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentą.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamento 517/2014/EB įgyvendinimas kelia gamintojui, techninio aptarnavimo specialistams ir naudotojui didelių iššūkių.
Šiuos iššūkius žinoti ir į juos atsižvelgti yra labai svarbu Jums, naudotojui, kad galėtumėte tinkamu laiku suplanuoti investicijas ir priimti tvarius sprendimus.

KAESER šia kryptimi intensyviai dirbo, todėl siūlydama naudoti klimatui nekenksmingą šaltnešį R-513A, užtikrins jo tiekimą visiems dabar ir ateityje naudojamiems modeliams.

Laipsniško šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo variantas

Laipsniško mažinimo variantas – tai į orą išmetamų iš dalies fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas, siekiant sumažinti sunaudojimą. Įgyvendinant laipsniško mažinimo priemonę ES nurodo, kad kiekvienas šaltnešio gamintojas ar importuotojas negali viršyti atitinkamos jam skirtos individualios kvotos. Ši kvota yra išreiškiama CO2 ekvivalentu (VAP (visuotinio atšilimo potencialas) x masė). Remiamasi 2015 m. duomenimis, 100 % atspindinčiais vidurkį nuo 2009 iki 2012 m. Iki 2030 m. ES palaipsniui mažins kvotą iki 21 %.

„Kaeser“ kompresoriai, atitinkantys fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentą.

Kokios to pasekmės?

Norėdami Europos Sąjungoje parduoti vienodą ar didesnę masę, gamintojai arba importuotojai privalės:

  • išimti iš asortimento kuo daugiau esamų šaltnešių su dideliu visuotinio atšilimo potencialu (VAP);
  • siūlyti daugiau klimatui palankesnių šaltnešių su mažesniu VAP;
  • didinti šaltnešių, kurie netinkami šiuo metu naudojamiems freoniniams sausintuvams ir kuriems netaikomos kvotos, pardavimą.

Kas nutiks su didelio VAP šaltnešiais?

  • Mažės jų pasiūla rinkoje ir tuo pačiu galimybės naudoti. Tai reiškia, kad atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus gali kilti tiekimo problemų.
  • Didės kainos. Tai didins techninės priežiūros ir remonto darbų kainas.

Turėtumėte imtis tokių veiksmų:

1. Pirkdami naują įrangą: naudokite R-513A džiovintuvą.
„Kaeser Kompressoren“ freoniniuose sausintuvuose naudojama šaltnešį R-513A.

Kilus susirūpinimui dėl didelio šiuolaikinių šaltnešių visuotinio atšilimo potencialo, priimtas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentas užtikrins jų mažėjimą rinkoje ir tuo pačiu sukels drastišką šaltnešių pabrangimą. Todėl ateityje KAESER naudos naują, klimatui palankesnį šaltnešį R-513A. Tai bus pradedama taikyti nuo 2019 m. visiems, atskirai naudojamiems ir integruotiems freoniniams sausintuvams.

Sumažinus visuotinio atšilimo potencialą iki 613 šaltnešis R-513A yra išskirtinai palankus klimatui ir bus tiekiamas ilgą laiką. Perėjimas prie naujo šaltnešio neturės didelės įtakos šiuo metu rinkoje esančių KAESER R-134a modelių darbinėms charakteristikoms. Tokiu būdu bus išlaikomas, kaip ir iki šiol žinomas, puikus džiovintuvų atsparumas juos naudojant sudėtingomis eksploatavimo sąlygomis, pvz., esant aukštoms temperatūroms ar nešvariam kondensatoriui.

R-513A yra netoksiškas ir nedegus. Todėl naudotojui ir techninės priežiūros paslaugų teikėjui nekeliami jokie papildomi reikalavimai. R-513A pradedamas naudoti tik dabar, nes šaltnešiai ir leidimai naudoti reikalingus komponentus neseniai pasirodė rinkoje.

2. Pakeiskite senesnius R-404A džiovintuvus.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentas riboja šaltnešių, kurių visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra nuo 2500, naudojimą. Toks yra freoniniuose sausintuvuose naudojamas šaltnešis R-404A. Nuo 2020 m. sausio 1 d., atliekant techninės priežiūros darbus, į freoninius sausintuvus, kurių pripildymo kiekis viršija 10,2 kg, nebebus galima pilti minėtų šaltnešių. Nuo 2030 m. sausio 1 d. jų naudojimas bus visiškai uždraustas.

Dideli šaltnešių gamintojai jau į tai sureagavo ir nebetiekia minėtų produktų. Todėl jų nebus galima įsigyti net ir atliekant nedidelių freoninių sausintuvų remonto darbus. Nors ir yra pakaitinių R-404A šaltnešių, jų VAP taip pat yra gana didelis. Todėl tai nėra ilgalaikė alternatyva. Be to, norint juos naudoti, gali atsirasti su konstrukcine dalimi susijusių išlaidų.

Todėl nerekomenduojame vietoje senesnėje įrangoje naudojamo šaltnešio naudoti pakaitinį šaltnešį, bet artimiausiu metu reikėtų pakeisti šią įrangą. Taip pat nerekomenduojame pirkti naujų R-404A freoninių sausintuvų. KAESER Jus išsamiai pakonsultuos ir pateiks tinkamų sprendimų.

3. Užtikrinkite sklandų veikimą naudodamiesi sertifikuotomis techninio aptarnavimo paslaugomis.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamente nenustatytas draudimas eksploatuoti įrangą, kuri šaltnešio buvo pripildyta gamykloje. Įprastai eksploatuojant KAESER freoninius sausintuvus nuotėkių nebūna. Todėl jų nebūtina reguliariai pripildyti. Norint kuo ilgiau išlaikyti tokią būklę, reikia atlikti periodiškas patikras. Laiku pastebėjęs nuotėkį ir taikydamas tinkamas priemones naudotojas gali išvengti brangiai kainuojančių gedimų ar remonto darbų. Pavyzdžiui, dėl nuolatinių šaltnešio nuostolių, esant nepakankamam sutepimui, dažnai atsiranda kompresoriaus pažeidimų. Be to, būtina atlikti privalomą tokios įrangos sandarumo tikrinimą.

Dėmesio: šaldymo įrangos techninės priežiūros darbus atlikti nesertifikuotiems specialistams ir neturint išsamios dokumentacijos yra draudžiama. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamente už pažeidimus numatytos didžiulės sankcijos techninės priežiūros darbus vykdantiems darbuotojams, techninės priežiūros darbus vykdančiai įmonei ir įrangos naudotojui. Dėl griežtesnių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamento reikalavimų padidėjo specialistų darbo krūvis. Todėl freoninių sausintuvų tiekėjai turi pasirūpinti sprendimais, kuriuos įgyvendinant būtų efektyviai užtikrinamas reikiamas sertifikuotų specialistų skaičius ir laiku bei patikimai atliekami techninės priežiūros darbai. KAESER techninės priežiūros tarnyba yra patikimas ir sertifikuotas partneris.      

4. Stebėkite R-407C ir R-410A džiovintuvus.
Atkreipkite dėmesį, koks šaltnešis naudojamas Jūsų freoniniame sausintuve.

R-407C ir R-410A yra plačiai naudojami freoniniuose sausintuvuose. Nors šių šaldymo agregatų gamyba yra rentabili, jų naudotojas susiduria su tam tikrais trūkumais. Esant aukštesnei temperatūrai suprastėja pratekamumas. Be to, R-407C ir R-410A turi žymiai didesnį VAP nei R-134a. Todėl šių šaltnešių stygius ir jų kainos padidėjimas gali būti labiau jaučiamas.

Nors rinkoje yra panašiomis savybėmis pasižyminčių pakaitinių šaltnešių, bet jie visi yra degūs. Dabartiniai freoniniai sausintuvai neskirti naudoti su degiais šaltnešiais. Atlikti papildomų modifikacijų šiems įrenginiams dažniausiai ekonomiškai netikslinga. Todėl vidutiniu laikotarpiu kils pavojus, kad nebebus galimybės atlikti remonto darbų. Vien tik nuotėkio atveju naudotojas patirs didelių išlaidų, susijusių su remonto darbais. Gali net gi prireikti nutraukti įrangos eksploatavimą. Tai taip pat taikoma montuojamiems kompresorių džiovintuvams. Todėl nerekomenduojame pirkti naujų R407C ir R-410A džiovintuvų. KAESER siūlo alternatyvų.