Reglamentas dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

ES reglamento dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo poveikis suspausto oro freoniniams sausintuvams

Dėl naujojo fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamento ES 517/2014 turėtų sumažėti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija ir būti apribotas klimato atšilimas. Reglamentas Europoje yra teisiškai privalomas. 

Reglamente yra nustatytas draudimas tam tikras šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir šaldymo įrangą įvesti į rinką bei jame yra numatyta kvotų sistema labai ribojanti įprastų šaltnešių pasiūlą rinkoje. Be to, jame yra nustatytos specializuotoms šaldymo įranga prekiaujančioms įmonėms ir naudotojams taikomos papildomos taisyklės, kaip elgtis su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.

Remdamiesi dažniausiai užduodamais klausimais, bandėme apibendrinti šią sudėtingą temą taip, kad ji būtų kuo lengviau suprantama ir pritaikoma praktikoje. Daugiau informacijos rasite dokumente dėl pozicijos.

Kam yra skirtas reglamentas dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų?

Dokumentas dėl pozicijos yra skirtas skaitytojams, kurie Europos Sąjungoje perka, parduoda, eksploatuoja freoninius sausintuvus, atlieka jų techninę priežiūrą, aptarnavimą ar utilizavimą.

Kokiems freoniniams sausintuvams tai yra taikoma?

Tai taikoma į ES importuotiems, joje pagamintiems, eksploatuojamiems, techniškai prižiūrimiems, aptarnaujamiems ir utilizuojamiems freoniniams sausintuvams, jei jų eksploatacijai reikalingos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Šiuo metu rinkoje esančioje įrangoje kaip šaltnešiai paprastai naudojami hidrofluorangliavandeniliai (HFC). Čia ir kalbama apie tokias fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. 

Šiame dokumente dėl pozicijos freoniniai sausintuvai, skirti suspausto oro ir inertinių dujų džiovinimui, kaip tai yra nurodyta reglamente, priskiriami stacionariai šaldymo įrangai. Čia freoniniai sausintuvai kaip šaldymo įranga yra suprojektuoti naudoti tiek pramoniniame, tiek amatininkiškame sektoriuose. Komerciniams tikslams skirtų buitinių šaldytuvų, šaldiklių ar įrangos pateikimo rinkai sąlygos freoniniams sausintuvams netaikomos.

Kas pasikeis lyginant su senuoju reglamentu dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų?

Galiojusį reglamentą ES 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 2015 01 01 pakeitė naujas reglamentas ES 517/2014. Esminiai iki to laiko galioję reikalavimai išliko, tik buvo papildyti. Toliau pateiktose srityse nurodyta nauja ir labai svarbi su freoniniais sausintuvais susijusi informacija.

  • Dabar naudojamų įprastų šaltnešių pasiūlos rinkoje sumažėjimas (14 ff str.)
  • Įpareigojimas skelbti informaciją apie freoninius sausintuvus ir juose naudojamus šaltnešius (12 str.)
  • Draudimas naudoti R-404A, atliekant džiovintuvų, kurių užpildymo kiekis didesnis nei 10,2 kg, techninę priežiūrą (13 str.)
  • Draudimas teikti į rinką R-404A freoninius sausintuvus (11 str.) 
  • Naujos ribinės vertės ir įpareigojimai pateikti dokumentus, susijusius su nuotėkio kontrole (3–4, 6 str.)
  • Aptarnaujančiojo personalo atestavimas (10 str.)
  • Šaltnešių surinkimas pasibaigus eksploatavimo laikui (8 str.)

Ar dabar rinkoje esančių šaltnešių ateityje nebeliks?

Šiuo metu rinkoje galima įsigyti visų įprastų freoniniams sausintuvams skirtų šaltnešių. Tam tikrų šaltnešių įsigijimo galimybių sumažės. Kai kurie šaltnešiai, pvz., R-404A, artimiausioje ateityje bus visiškai pašalinti iš rinkos. Kiekvieno šiuo metu rinkoje esančio šaltnešio įsigijimo trukmė ir kiekis iš esmės priklausys nuo jo įtakos šiltnamio efektui. Šiltnamio efektas apskaičiuojamas sudauginus šaltnešio tam tikrų medžiagų visuotinio atšilimo potencialą, dar trumpai vadinamą VAP (angl. GWP, „global warming potential“) ir šaltnešio nagrinėjamą masę, išreikštą metrinėmis tonomis. Ši sandauga vadinama CO2 ekvivalentu.

Kas įtakojo dabar naudojamų šaltnešių pasiūlos rinkoje sumažėjimą?

Reglamente buvo nustatytas nuo 2009 iki 2012 metų ES rinkai pateiktas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinis vidurkis. Šis kiekis, išreikštas CO2 ekvivalentu, 2015 m. buvo paimtas kaip pamatinė vertė (100 %). Iki 2030 m. jis turėtų būti palaipsniui sumažintas iki 21 %. Šis procesas įvardinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimu („Phase Down“).

Ar naudotojui yra tikslinga sukaupti R-404A atsargų, kad galėtų jas vėliau panaudoti turimos įrangos techninei priežiūrai?

Ne. Fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas leidžiama naudoti atliekant įdiegimo, techninės priežiūros, aptarnavimo ar remonto darbus tik toms įmonėms, kurios, kaip nurodyta reglamente, yra sertifikuotos ir, kuriose dirba atestuoti darbuotojai. Be to, reikia pažymėti, kad naująjį R-404A techninės priežiūros tikslais nuo 2020 01 01 bus galima naudoti tik įrenginiuose, kurių užpildymo kiekis yra mažesnis nei 10,2 kg. Todėl reiktų apsvarstyti alternatyvaus šaltnešio naudojimo galimybę.